Studijní obory

Sociálně právní činnost (75-32-N/05)
Forma vzdělávání: denní
Délka studia: 3 roky
Školné za školní rok: 4 000 Kč

Studium je vhodné pro čerstvé maturanty i zájemce z praxe, pro dívky i hochy, kteří mají odvahu a chuť pracovat v sociální oblasti.

Jsme školou církevní, ekumenicky otevřenou. Výuka i život školy jsou křesťansky motivovány. Usilujeme o to, aby atmosféra školy byla nesena vzájemným porozuměním, tolerancí, obětavostí a pomocí. Ve škole se konají bohoslužby jednou za 14 dnů, v kostele k významným událostem: na svátky, zahájení a ukončení školního roku.

Profil absolventa a možnosti uplatnění:

Absolvent Evangelické akademie, Vyšší odborné školy sociálně právní je připraven vykonávat samostatně profesi sociálního pracovníka v různých státních i nestátních organizacích činných v sociální oblasti (státní správa a samospráva, církevní organizace, občanská sdružení, zdravotnická zařízení, školská zařízení, nadace aj.).

Je schopen působit ve všech oblastech sociální práce:

 • prevence
 • sociálně právní poradenství
 • psychosociální pomoc
 • sociálně právní ochrana dětí
 • materiálně technická a informativní pomoc
 • depistáž
 • terénní práce
 • komunitní práce
 • krizová intervence
 • sociální analýza a informační činnost směrem k dalším orgánům a organizacím
 • koordinace služeb v sociální síti

Umí pracovat s různými cílovými skupinami:

 • děti
 • rodiny
 • mladiství
 • senioři
 • osoby společensky méně přizpůsobivé a nepřizpůsobivé
 • azylanti
 • nemocní
 • zdravotně postižení aj.

Specifika studia

Studium je ve srovnání s vysokou školou zaměřeno více na praxi. Studenti se připravují na to, aby byli schopni samostatně řešit různé sociální situace, ověřují si své schopnosti na příslušných pracovištích při svých mnohahodinových praxích.

Absolutorium

Studium je ukončeno odbornou zkouškou, která se skládá z teoretické zkoušky odborných předmětů, absolventské práce a její obhajoby a zkoušky z cizího jazyka. Absolvent získává titul diplomovaný specialista DiS - sociálně právní činnost.