Studijní obory

Praktická sestra - denní forma
Kmenový obor: 53-41-M Ošetřovatelství
Studijní obor: 53-41-M/03 Praktická sestra
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
Délka studia: 4 roky
Učební plán: V přípravě

Pracovní uplatnění a profil absolventa

Po ukončení studia a úspěšném absolvování maturitní zkoušky se absolvent uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče. Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi odborné kompetence absolventa patří poskytovat nebo zajišťovat bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní ošetřovatelskou péči a podílet se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Dále vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče a pod odborným dohledem zubního lékaře zpracovávat dentální materiály v ordinaci a vykonávat činnost zubní instrumentářky.

Ošetřovatel - denní forma
Kmenový obor: 53-41-H Ošetřovatelství
Studijní obor: 53-41-H/01 Ošetřovatel
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se závěrečnou zkouškou s výučním listem
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Učební plán: Stahujte zde.

Pracovní uplatnění a profil absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky s výučním listem je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem* všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením** všeobecné sestry a porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, se podílí na poskytování vysoce specializované péče v rozsahu své odborné způsobilosti.

Absolvent je vzdělán tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale i širší všeobecné vzdělání a dovednosti pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, hospice aj.).

Poznámky:

* Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento pracovník určí.
** Za výkon povolání pod přímým vedením se považuje výkon činností, *ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník *způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé přítomnosti *a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto *činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický *pracovník určí.

Sociální činnost - denní forma
Kmenový obor: 75-41-L/51 Sociální činnost
Studijní obor: 75-41-L/51 Sociální činnost
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
Délka studia: 2 roky
Učební plán: V přípravě

Pracovní uplatnění a profil absolventa

Po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky se absolvent uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Absolvent je během dvou let připravován na vykonávání činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci, připravuje se také na osobní práci s klientem.

Absolvent se může uplatnit v managementu sociálních služeb, tzn. administrativní činnost v institucích státní správy či samosprávy (městské úřady, úřady práce, správa sociálního zabezpečení, odbory sociálních věcí a péče o mládež apod.), pečovatelské nebo organizační činnosti v domech s pečovatelskou službou, domovech seniorů, v ústavech sociální péče, dětských domovech, v nadacích a charitativních organizacích apod. Může i samostatně podnikat v pečovatelských službách a sociální oblasti. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (chůva) dle přílohy č.2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Během dvouletého nástavbového studia budou žáci připravování pro zajišťování sociálních služeb. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pomoc klientům, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů nebo začleňování do společenského prostředí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod. Budou připraveni pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientům a rodinám s dětmi. Dále získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost, tj. pro udržování a rozvíjení psychických a fyzických schopností klientů, jejich společenských a pracovních návyků a dovedností, naplňování jejich volného času. Naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchovně-vzdělávací projekty. Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení. Seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům a přístupům k jejich řešení.

Od září 2019 budeme otvírat denní dvouletou nástavbovou formu studia. Výhledově dle zájmu plánujeme otevřít i formu večerní. Jednou z podmínek přijetí ke studiu kromě složení jednotné přijímací zkoušky je získané střední vzdělání s výučním listem.